هواپیما کنترلی

هواپیما کنترلی و بیست و یک اصطلاح رایج خلبانان آن

چگونه شناخت تنها بیست و یکی از اصطلاحات خلبانان هواپیما کنترلی به ما کمک میکنند ،تا پرواز برایمان جذابتر شود؟

هواپیما کنترلی خریداری کرده اید ؛ و اما سوالاتی بسیاری در سر دارید .

بسیاری از اوقات در زمان خرید و یا آموزش پرواز با هواپیمای کنترلی اصطلاحاتی را میشنویم ،که بسیار جذاب هستند .

بیشتر بخوانید هواپیما کنترلی و بیست و یک اصطلاح رایج خلبانان آن